لیست محصولات صنایع مفتولی کوثر

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

توری حصاری

سیم خاردار

توری گابیون

سیم خاردار

توری فرنگی

سیم خاردار

میلگرد 6.5

سیم خاردار

توری پرسی

سیم خاردار

توری مرغی

سیم خاردار

رابیتس

سیم خاردار

مفتول مسوار

سیم خاردار

مفتول گالوانیزه